Usnesení zastupitelstva 21. 6. 2017

Zastupitelstvo MČ Praha 8 zásadně nesouhlasí s prezentovanou plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov na sídlišti Ďáblice společností CPI Reality a.s., se kterým seznámila veřejnost dne 14.6.2017.

 

Ukládá starostovi MČ Praha 8 seznámit s tímto usnesením společnost CPI Reality a.s. a orgány hl.města Prahy.

 

Odpovída: Roman Petrus, termín 1.7.2017

 

Pro: 39
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovalo: 1
Přítomni: 40

Zápis z prezentace projektu 14. 6. 2017

1. OKOLNOSTI PREZENTACE

Prezentace byla svolána soukromým investorem (viz dále) do KD Ládví na 14. června 2017 od 16:30. Až po příchodu na místo se ukázalo, že se nejedná o velký sál, ale o učebnu nad veřejnou knihovnou. Kapacitu učebny odhaduji na cca 50 míst. Nebylo možné, aby se příchozí posluchači do této malé učebny vešli – počet odhaduji na cca 100 až 120.

Je možné, že investor tento nedostatečný prostor zvolil záměrně, aby se prezentace nemohlo zúčastnit větší množství lidí.

Publikem bylo vynuceno opakování prezentace. Byl přislíben termín 28. června 2017 v 18:00 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 8 v Libni („Bílý dům“). Garantem tohoto slibu se stal, na prezentaci přítomný, starosta MČ Praha 8 pan Roman Petrus, který však v průběhu prezentace odešel.

2. POPIS PROJEKTU

2.1 Objekty

Jedná se o objekty bývalých nákupních center Čumpelíkova, Frýdlantská, Satanka (Střelničná) a Šimůnkova – viz mapka:

2.2 Investor

Investorem je buď společnost CPI Reality, a.s. nebo Czech Property Investments, a.s. Obě tyto společnosti jsou nástupcem spotřebního družstva Včela (později Včela, a.s.), kterému objekty patřily.

Jediným akcionářem (100% vlastnictví) CPI Reality, a.s. je druhá společnost Czech Property Investments, a.s. Jediným akcionářem Czech Property Investments, a.s. je společnost CPI PROPERTY GROUP z Lucemburského velkovévodství (adresa Rue de la Vallée 40, L-2661 Lucemburk).

Zdroj: www.justice.cz, obchodní rejstřík. 2.3. Záměr

Investor představil svůj projekt jako „revitalizaci“ výše uvedených objektů. Podle jeho slov jsou objekty ve špatném stavu, chátrající, neplnící svoji původní funkci, jejichž nájemci často neplatí nájem.

Velmi tendenční a zavádějící. Tyto objekty nechal chátrat majitel – investor řadu let. Z úhlu pohledu představené studie bych se nebál říci záměrně. Za zmínku stojí skutečnost, že v objektu Čumpelíkova sídlila firma AAA-kočárky, podle všeho slušně prosperující (nelze ověřit). Ta však byla vystěhována v březnu 2016.

Investor chce objekty „revitalizovat“ opět nejen na centra služeb (obecně), ale současně i na bytové komplexy! Předpokládaná výška budov je 14 až 18 pater a převyšuje okolní zástavbu! (S výjimkou objektu Šimůnkova; zde má být pouze cca dvoupodlažní centrum bez bytů. Ale, jak sám investor uvedl, tento objekt je, na rozdíl od zbývajících třech, v rané fázi.)

Laicky řečeno – bývalá, přízemní, nákupní centra hodlá investor „revitalizovat“ na výšková monstra. Uvozovky, kterých používám u slova „revitalizovat“ jsou tedy na místě.

2.4. Harmonogram

Prezentace projektu pro veřejnost byla ve fázi studie. Investor zdůraznil, že ve fázi studie je tento postup neobvyklý; veřejnost bývá se záměrem seznámena později. Prezentoval to jako vstřícný krok vůči veřejnosti.

Je zajímavé, že finální podoba studie neobsahuje varianty – studie se dělají především kvůli posouzení různých variant. Odpověděl poněkud vyhýbavě, že v průběhu zpracování studie se uvažovaly různé varianty.

Časový průběh nastínil následující (za předpokladu „hladkého“ průběhu, tj. bez odporu veřejnosti během projednávání):

  • dokumentace pro územní řízení cca do 31.8.2017
  • vydání územního rozhodnutí na začátku 2018
  • během 2018 EIA, stavební řízení, do konce r. 2018 vydání stavebního povolení
  • začátek stavby I.-II.Q/2019NUTNO SLEDVAT ÚŘEDNÍ DESKU STAVEBNÍHO ÚŘADU PRAHA 8 !!!!!

    3. PŘEDSTAVENÉ ŘEŠENÍ

Obr. č. 1 ‐ Celkový pohled (model předvedený na prezentaci)

3.1 Objekt Šimůnkova

Nejméně rozpracován. Představen jen stručně, pro úplnost. Na modelu (obr. č. 1) není. Jako jediný neobsahuje byty (zatím), tzn., nejedná se o výškovou budovu. Cca dvoupodlažní objekt.

3.2 Objekt Čumpelíkova

Cca 18 podlaží. Nazývají ho „vstupním strážcem sídliště“. Viz obr. č. 2 a 3 na následující stránce.

Obr. č. 2 ‐ Objekt Čumpelíkova, izometrický pohled

Obr. č. 3 ‐ Objekt Čumpelíkova, pokus o přímý pohled
(je patrné o kolik bude nový objekt převyšovat stávající bytový dům Štíbrova)

3.3 Objekt Satanka (Střelničná)

Tři domy, každý o výšce cca 14 pater. Převyšuje zejména sousední objekt Střelničná. Značná „hmota“.

3.4 Objekt Frýdlantská

Předpokládaná výška 15 pater.

4. DOPORUČENÍ

  1. Největší slabinou projektu se zdá být ve studii pravděpodobně neřešená otázka dostatečných kapacit mateřských škol a základních škol. Investor byl touto otázkou očividně zaskočen – to svědčí o tom, že ji neřešil. Jedná se o celkový nárůst cca 600 – 700 bytů bez odpovídajícího nárůstu míst v těchto zařízeních. Na toto téma by velmi dobře mohlo slyšet i zastupitelstvo MČ Praha 8, zvláště v době komunálních voleb (2018).
  2. Dalším slabším místem (ale asi ne tak slabým jako předchozí bod) by mohlo být parkování. Všechny objekty sice mají podzemní parkoviště o kapacitě odpovídající cca počtu bytů v daném objektu + stání pro obchodní centra. Ale místo v podzemní garáži nemusí být apriori součástí bytu – nájemce / majitel si jej může pronajmout / koupit nebo také ne. Potom bude parkovat venku, na stávajících parkovacích plochách. Potom by mohl s parkováním hrozit kolaps.
  3. Zamyslet se nad dopravní situací vůbec. Nárůst počtu vozidel, která se budou po komunikacích vlokalitě sídliště Kobylisy pohybovat. Zvláště vranní a odpolední dopravní špičce by situace mohla být velmi kritická. Už nyní dochází k občasným krizovým stavům v souvislosti s provozem autobusového terminálu Ládví.
  4. Jako velmi účinné se jeví založení občanského sdružení, které je účastníkem již územního řízení (tzn. v ranější fázi projektu). Zatímco „sousedé“ jsou účastníky až procesu EIA a stavebního řízení. Občanské sdružení má rovněž větší váhu. Z pohledu objektu Štíbrova by bylo dobré, aby takové sdružení založily alespoň společenství Štíbrova a Šiškova (kontakt na jednání s předsedou představenstva Šiškova panem Pajerem). Ideálním případem by bylo založení jednoho občanského sdružení sdružujícího všechny „postižené“ objekty.