Petice proti výstavbě na sídlišti

28. 6. 2017 se v “Bílem domě” uskutečnilo první sbírání podpisů proti plánované výstavbě na sídlišti v Ďáblicích.

Díky všem, kteří jste přišli! Spolešne s podpisovým místem SVJ Tanvaldská jsme za odpoledne získali 600 podpisů! Moc si vážíme vaší podpory, budeme dál pokračovat!

Sbírání podpisů ale nekončí. Na webu jsme připravili samostatnou stránku Petice, kde najdete aktální informace o možnostech šíření a místech, kde lze petici stále podepsat.

Tiskové prohlášní společnosti CPI ke zrušené prezentaci

Na oficiálním Facebookovém profilu pana starosty se objevilo tiskové prohlášní společnosti CPI

CPI PROPERTY GROUP SE V REAKCI NA OBRAT VE VYSTUPOVÁNÍ STAROSTY MČ PRAHA 8 ROZHODLA DOČASNĚ POZASTAVIT DEVELOPERSKÉ PROJEKTY V PRAŽSKÝCH ĎÁBLICÍCH
Lucembursko / ČR, 28. června 2017 – Realitní skupina CPI Property Group reaguje na obrat ve vystupování nejvyššího představitele městské části Praha 8 dočasným pozastavením developerských projektů Frýdlantská, Střelničná, Šimůnkova a Čumpelíkova v okrajových částech pražského sídliště Ďáblice. Starosta Roman Petrus, se kterým byly návrhy projektů investorem řádně projednány, až dosud vznášel jen dílčí připomínky. Ty byly vyslyšeny a architekti ze studia KAAMA je do projektu zapracovali. Je tedy otázkou, zda si náhlý obrat v jeho vystupování a aktivní vymezení se vůči projektu vykládat jako projev nečestného jednání či zoufalý pokus o politickou vypočítavost. „Starosta, který není schopen konzistentních postojů, pro nás není relevantním partnerem. Chceme projekty realizovat a jsme připraveni je otevřeně diskutovat, ale toho lze jen stěží dosáhnout s někým, kdo celou dobu u jejich projednávání byl, ale nyní se tváří, jako by o projektech vůbec nevěděl,“ konstatoval Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group.
Investor v rámci jednání s Prahou 8 nejprve řešil projekty bytových domů Střelničná a Frýdlantská, se kterými na developerském dni seznámil zástupce Institutu plánování a rozvoje (IPR) a Magistrátu hlavního města Prahy (Ing. Čemus, ředitel odboru územního rozvoje MHMP). Na základě jejich připomínek architekti projekt upravili. Došlo rovněž k prověření odstupových vzdáleností, míry osvětlení a oslunění včetně dopadu na okolní zástavbu, vše bez námitek. Následně byly projekty hned několikrát prezentovány starostovi městské části Praha 8 Romanu Petrusovi, vždy za účasti jeho poradce pana arch. Ondřeje Tučka (vnuk autora stávajícího sídliště). Konkrétně dne 3. března 2017 v kanceláři starosty byl prezentován bytový dům Frýdlantská o 20ti nadzemních podlažích (dojednáno snížení objektu a doplnění parkovacích stání) a bytový dům Střelničná o 16ti nadzemních podlažích (dohodnuta úprava komerčních ploch, zajištění průchodu skrze bytový dům přímo do ulice Střelničná a doplnění veřejné plochy. Dalším požadavkem pro příští jednání bylo, aby prezentace zahrnovala i zbylé dva projekty. Další setkání se starostou proběhlo dne 28. dubna 2017 v zasedací místnosti Libeňského zámečku, investor prezentoval požadované úpravy včetně projektů Šimůnkova a Čumpelíkova. Jen s drobnými korekcemi bylo vše odsouhlaseno k veřejně prezentaci. Zatím poslední schůzka proběhla dne 5. června 2017 v kanceláři starosty, kde investor prezentoval všechny projekty ve finální podobě se zapracovanými připomínkami, stejně tak upravený model celého sídliště. Starosta Petrus uznal splnění všech podmínek a požádal investora o zorganizování veřejné prezentace, ke které měli být přizváni zástupci okolních SVJ a zástupci Prahy 8. Dne 14. června 2017 investor uspořádal veřejné projednání, kterého se zúčastnil mj. starosta Petrus, jeho poradce Ondřej Tuček, architekti, zástupci investora a přilehlých SVJ. Prezentovala se studie, která měla odstartovat diskusi, přestože není vůbec obvyklé, že by developer představil projekt v této rané fázi studie. V rámci projednávání totiž může dojít k jeho modifikaci, proto se většinou projekt představuje až v procesu EIA nebo v rámci projednávání územního rozhodnutí.
Investor tedy s velkým nepochopením zaznamenal výsledek zasedání zastupitelstva MČ Praha 8 ze dne 22. června 2017, které vyjádřilo nesouhlas s výstavbou výškových objektů nacházejících se na adresách stávajících objektů Tanvaldská 1347, Frýdlantská 1351 a Čumpelíkova 1222. Starosta Roman Petrus prohlásil, že osobně vyvine značný tlak, aby žádné z těchto projektů na sídlišti nevznikly. Na základě tohoto usnesení i manažerského diletantství ze strany starosty Petruse se investor rozhodl další prezentaci zrušit. Nyní zvažuje další kroky, mimojiné připraví individuální jednání s jednotlivými SVJ.
Plánovaná výstavba projektů Frýdlantská, Střelničná, Šimůnkova a Čumpelíkova je plně v souladu s územním plánem i pražskými stavebními předpisy a splňuje všechny zákonné podmínky, jako jsou odstupové vzdálenosti, oslunění a osvětlení sousedních budov, navíc celá kompozice projektu vychází z území sídlištního celku. Že samotné budovy mají jiný, moderní vzhled, je přirozené, neboť zobrazují různé doby, a je jen správné, že přiznávají čas, ve kterém vznikly. Investor nyní připraví individuální setkání s jednotlivými SVJ, kde bude diskutovat připomínky, a zaměří se rovněž na náměty pro zvýšení občanské vybavenosti, se kterou projekty počítají, ať už se jedná o služby či například lékařskou ordinaci.
Investor si vyhrazuje právo též se vyjádřit k některým dezinformacím, kterými různí lidé velmi intenzívně tento projekt démonizují, avšak tato sdělení jsou často někde na pomezí nepochopení stavu věci, neznalosti projektů, hrubého zkreslování reality či přímo šíření nepravd.
Není pravda, že starosta městské části Praha 8 Roman Petrus přinutil investora k veřejné prezentaci projektů. Proběhlo pouze požádání, že by pro realizaci projektů bylo dobré, aby byly zveřejněny již ve fázi studie. Investor žádosti vyhověl a na své náklady a z vlastní vůle veřejnou prezentaci uspořádal, přestože to ve fázi studie není v Česku ani jinde ve světě běžné.
Není pravda, že objekty budou věžemi výrazně vyšším než okolní zástavba. Projekty jsou navrženy tak, že ani jeden z nich nepřevyšuje okolní zástavbu sídliště. To je realita a říká-li kdokoliv cokoliv jiného, tak nemluví pravdu. Objekty nejsou žádnými „ďáblickými věžemi“, ale standardními bytovými domy, které plně respektují výškovou zástavbu okolního urbanismu. Investor v této souvislosti rovněž poukazuje na tendenčně zkreslované informace o projektu, které se šíří na účelově založených facebookových profilech či webové stránce, zejména pak kýmsi zakreslené budovy do fotografií tak, že objekty vypadají několikrát vyšší než kterýkoliv dům kolem. Tyto obrázky jsou podvrhem a leckdo by mohl mít za to, že mají projekt úmyslně poškodit.
Není pravda, že projekty bytových domů znehodnotí široké okolí. Ani jeden z projektů neznehodnotí urbanistický koncept vnitřního uspořádání sídliště plného zeleně. Jedná se o pozemky v okrajových částech sídliště, tedy objekty naopak dotvoří přirozené hraniční čáry k přilehlým pozemním komunikacím. Všechny projekty navíc počítají s občanskou vybaveností, jsou tedy příležitostí pro sídliště na rozšíření nabídky nejen restaurací a kaváren, ale také služeb či například zdravotní péče.
Není pravda, že projekt způsobí problémy s parkováním a dopravní zátěží. K bytům vznikne až dvojnásobný počet parkovacích míst, tedy že by noví obyvatelé následně zatěžovali parkováním svých vozů vnitřní část sídliště je nesmysl. Stejně tak je nesmysl, že by svými vozy zatížili dopravu, do sídliště nemají důvod vjíždět, neboť všechny objekty, se nacházejí na okrajích. Navíc hlavní komunikace jsou koncipovány na výrazně vyšší objemy dopravy, a to nejen pro toto sídliště, ale i široké okolí.

Zdroj: https://www.facebook.com/romanpetrus.cz/posts/657875461069263

Místo prezentace podpis petice

Místo plánované prezetace společnosti CPI bude ve středu od 17.30 do 19.00 před Bílým domem možné podepsat petici za zachování rázu sídliště Ďáblice. Společně s podpisem se můžete dozvědět další informace o našem úsilí, o historii a budoucnosti sídliště.

Přijďte nás podpořit a petici podepsat.

Aktualizováno 28. 6.

O dalších petičních místech a možnostech spolupráce vás budeme včas informovat zde na webu.

Usnesení zastupitelstva 21. 6. 2017

Zastupitelstvo MČ Praha 8 zásadně nesouhlasí s prezentovanou plánovanou výstavbou vysokopodlažních budov na sídlišti Ďáblice společností CPI Reality a.s., se kterým seznámila veřejnost dne 14.6.2017.

 

Ukládá starostovi MČ Praha 8 seznámit s tímto usnesením společnost CPI Reality a.s. a orgány hl.města Prahy.

 

Odpovída: Roman Petrus, termín 1.7.2017

 

Pro: 39
Proti: 0
Zdrželo se: 0
Nehlasovalo: 1
Přítomni: 40

Zápis z prezentace projektu 14. 6. 2017

1. OKOLNOSTI PREZENTACE

Prezentace byla svolána soukromým investorem (viz dále) do KD Ládví na 14. června 2017 od 16:30. Až po příchodu na místo se ukázalo, že se nejedná o velký sál, ale o učebnu nad veřejnou knihovnou. Kapacitu učebny odhaduji na cca 50 míst. Nebylo možné, aby se příchozí posluchači do této malé učebny vešli – počet odhaduji na cca 100 až 120.

Je možné, že investor tento nedostatečný prostor zvolil záměrně, aby se prezentace nemohlo zúčastnit větší množství lidí.

Publikem bylo vynuceno opakování prezentace. Byl přislíben termín 28. června 2017 v 18:00 v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 8 v Libni („Bílý dům“). Garantem tohoto slibu se stal, na prezentaci přítomný, starosta MČ Praha 8 pan Roman Petrus, který však v průběhu prezentace odešel.

2. POPIS PROJEKTU

2.1 Objekty

Jedná se o objekty bývalých nákupních center Čumpelíkova, Frýdlantská, Satanka (Střelničná) a Šimůnkova – viz mapka:

2.2 Investor

Investorem je buď společnost CPI Reality, a.s. nebo Czech Property Investments, a.s. Obě tyto společnosti jsou nástupcem spotřebního družstva Včela (později Včela, a.s.), kterému objekty patřily.

Jediným akcionářem (100% vlastnictví) CPI Reality, a.s. je druhá společnost Czech Property Investments, a.s. Jediným akcionářem Czech Property Investments, a.s. je společnost CPI PROPERTY GROUP z Lucemburského velkovévodství (adresa Rue de la Vallée 40, L-2661 Lucemburk).

Zdroj: www.justice.cz, obchodní rejstřík. 2.3. Záměr

Investor představil svůj projekt jako „revitalizaci“ výše uvedených objektů. Podle jeho slov jsou objekty ve špatném stavu, chátrající, neplnící svoji původní funkci, jejichž nájemci často neplatí nájem.

Velmi tendenční a zavádějící. Tyto objekty nechal chátrat majitel – investor řadu let. Z úhlu pohledu představené studie bych se nebál říci záměrně. Za zmínku stojí skutečnost, že v objektu Čumpelíkova sídlila firma AAA-kočárky, podle všeho slušně prosperující (nelze ověřit). Ta však byla vystěhována v březnu 2016.

Investor chce objekty „revitalizovat“ opět nejen na centra služeb (obecně), ale současně i na bytové komplexy! Předpokládaná výška budov je 14 až 18 pater a převyšuje okolní zástavbu! (S výjimkou objektu Šimůnkova; zde má být pouze cca dvoupodlažní centrum bez bytů. Ale, jak sám investor uvedl, tento objekt je, na rozdíl od zbývajících třech, v rané fázi.)

Laicky řečeno – bývalá, přízemní, nákupní centra hodlá investor „revitalizovat“ na výšková monstra. Uvozovky, kterých používám u slova „revitalizovat“ jsou tedy na místě.

2.4. Harmonogram

Prezentace projektu pro veřejnost byla ve fázi studie. Investor zdůraznil, že ve fázi studie je tento postup neobvyklý; veřejnost bývá se záměrem seznámena později. Prezentoval to jako vstřícný krok vůči veřejnosti.

Je zajímavé, že finální podoba studie neobsahuje varianty – studie se dělají především kvůli posouzení různých variant. Odpověděl poněkud vyhýbavě, že v průběhu zpracování studie se uvažovaly různé varianty.

Časový průběh nastínil následující (za předpokladu „hladkého“ průběhu, tj. bez odporu veřejnosti během projednávání):

  • dokumentace pro územní řízení cca do 31.8.2017
  • vydání územního rozhodnutí na začátku 2018
  • během 2018 EIA, stavební řízení, do konce r. 2018 vydání stavebního povolení
  • začátek stavby I.-II.Q/2019NUTNO SLEDVAT ÚŘEDNÍ DESKU STAVEBNÍHO ÚŘADU PRAHA 8 !!!!!

    3. PŘEDSTAVENÉ ŘEŠENÍ

Obr. č. 1 ‐ Celkový pohled (model předvedený na prezentaci)

3.1 Objekt Šimůnkova

Nejméně rozpracován. Představen jen stručně, pro úplnost. Na modelu (obr. č. 1) není. Jako jediný neobsahuje byty (zatím), tzn., nejedná se o výškovou budovu. Cca dvoupodlažní objekt.

3.2 Objekt Čumpelíkova

Cca 18 podlaží. Nazývají ho „vstupním strážcem sídliště“. Viz obr. č. 2 a 3 na následující stránce.

Obr. č. 2 ‐ Objekt Čumpelíkova, izometrický pohled

Obr. č. 3 ‐ Objekt Čumpelíkova, pokus o přímý pohled
(je patrné o kolik bude nový objekt převyšovat stávající bytový dům Štíbrova)

3.3 Objekt Satanka (Střelničná)

Tři domy, každý o výšce cca 14 pater. Převyšuje zejména sousední objekt Střelničná. Značná „hmota“.

3.4 Objekt Frýdlantská

Předpokládaná výška 15 pater.

4. DOPORUČENÍ

  1. Největší slabinou projektu se zdá být ve studii pravděpodobně neřešená otázka dostatečných kapacit mateřských škol a základních škol. Investor byl touto otázkou očividně zaskočen – to svědčí o tom, že ji neřešil. Jedná se o celkový nárůst cca 600 – 700 bytů bez odpovídajícího nárůstu míst v těchto zařízeních. Na toto téma by velmi dobře mohlo slyšet i zastupitelstvo MČ Praha 8, zvláště v době komunálních voleb (2018).
  2. Dalším slabším místem (ale asi ne tak slabým jako předchozí bod) by mohlo být parkování. Všechny objekty sice mají podzemní parkoviště o kapacitě odpovídající cca počtu bytů v daném objektu + stání pro obchodní centra. Ale místo v podzemní garáži nemusí být apriori součástí bytu – nájemce / majitel si jej může pronajmout / koupit nebo také ne. Potom bude parkovat venku, na stávajících parkovacích plochách. Potom by mohl s parkováním hrozit kolaps.
  3. Zamyslet se nad dopravní situací vůbec. Nárůst počtu vozidel, která se budou po komunikacích vlokalitě sídliště Kobylisy pohybovat. Zvláště vranní a odpolední dopravní špičce by situace mohla být velmi kritická. Už nyní dochází k občasným krizovým stavům v souvislosti s provozem autobusového terminálu Ládví.
  4. Jako velmi účinné se jeví založení občanského sdružení, které je účastníkem již územního řízení (tzn. v ranější fázi projektu). Zatímco „sousedé“ jsou účastníky až procesu EIA a stavebního řízení. Občanské sdružení má rovněž větší váhu. Z pohledu objektu Štíbrova by bylo dobré, aby takové sdružení založily alespoň společenství Štíbrova a Šiškova (kontakt na jednání s předsedou představenstva Šiškova panem Pajerem). Ideálním případem by bylo založení jednoho občanského sdružení sdružujícího všechny „postižené“ objekty.