Plánovaný severní obchvat kolem Prahy – diskuse

Komu není lhostejné, jaké dopady může mít plánovaný městský okruh na severu Prahy na dopravní situaci a životní prostředí, přijďte na diskuzi do sousedních Ďáblic – 5. června 2019 od 18 hodin (Obecní dům Ďáblice, Osinalická 1104/13, Praha 8 – Ďáblice).

Pořádá Městská část Praha-Ďáblice ve spolupráci
s Platformou za kvalitní dopravní infrastrukturu z.s.

Pozvánka ke stažení zde (PDF, cca 5 MB)

Další informace najdete například na webu rozumnadoprava.cz.

Přijďte na jednání Zastupitelstva HMP

Pravidelné zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy se koná ve čtvrtek 23. května 2019 v budově magistrátu na Mariánském náměstí (Praha 1). Interpelace veřejnosti mají svůj čas od 12:30.

Je důležité, aby na zasedání přišlo co nejvíce zástupců nás – veřejnosti, obyvatel Ďáblického sídliště, abychom podpořili ty z nás, kteří vystoupí s interpelací. Je potřeba stále připomínat politické reprezentaci, že zachování kvality života na sídlišti není nápad několika chronických stěžovatelů, ale opravdu zájem široké veřejnosti.

Detailní informace na stránkách magistrátu http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/programy_a_zapisy_zasedani/primy_prenos_zasedani_zhmp/index.html

Radio Wave: Sídliště jako bitevní pole

Patří mezi paneláky nové věžáky, nebo je máme chránit? Poslechněte si rozhovor s Rostislavem Šváchou o tom, proč se na sídlištích žije dobře.

Pohled na panelová sídliště se v posledních letech změnil. Už nejsou jen „komunistickými králíkárnami“, ale také kvalitním bydlením pro miliony lidí. Přesto čelí intenzivním snahám developerů, kteří je chtějí zaplnit novou zástavbou. Místní i část odborníků ale nové projekty většinou kritizují. Proč zahušťovat zástavbu mezi paneláky není zrovna dobrý nápad a co je vlastně na sídlištích tak cenného, vysvětluje v magazínu Spot historik architektury profesor Rostislav Švácha.

Ďáblice – poznávací vycházka

Divadlo Kámen a Pražské domy si Vás dovolují pozvat na vycházku:

UMĚLECKÁ DÍLA NA SÍDLIŠTI ĎÁBLICE

Na sídlišti Ďáblice budovaném od roku 1968 pro více než 25 tisíc obyvatel se do dnešních dnů zachovalo několik desítek uměleckých děl z různých materiálů a od různých autorů, odhadem 75% z původního počtu.
Při vycházce se seznámíme s nejzajímavějšími z nich včetně tzv. domovních znamení v centrální části sídliště. Připomeneme si i některá již nedochovaná díla.

Vycházka začne u výstupu z metra Ládví a po krátkém úvodu o urbanismu a architektuře sídliště bude pokračovat k jednotlivým výtvarným dílům. Účastníci vycházky se mohou těšit i na mapku „Umělecká díla na sídlišti Ďáblice“.

Provází Helena Macháčková, editorka mapy „Umělecká díla na sídlišti Ďáblice“.

Sraz je u výstupu z metra Ládví (směr Kulturní dům Ládví).

Vstupné 50 Kč.
https://goout.net/cs/listky/dablice/slje/

Těšíme se na Vás

Pozvánka na FB https://www.facebook.com/events/2342954032618858

Přijďte na zasedání zastupitelstva hl. města Prahy!

Pravidelné zasedání zastupitelstva hl. m. Prahy se koná ve čtvrtek 25. dubna 2019 v budově magistrátu na Mariánském náměstí (Praha 1). Interpelace veřejnosti mají svůj čas od 12:30.

Je důležité, aby na zasedání přišlo co nejvíce zástupců nás – veřejnosti, obyvatel Ďáblického sídliště, abychom podpořili ty z nás, kteří vystoupí s interpelací. Je potřeba stále připomínat politické reprezentaci, že zachování kvality života na sídlišti není nápad několika chronických stěžovatelů, ale opravdu zájem široké veřejnosti.

Podrobnosti o zasedání najdete na webu na webu magistrátu – Zastupitelstvo

Proč jsou lidé na sídlišti Ďáblice spokojení s bydlením?

Kvalita bydlení je nedílnou součástí celkové kvality života.  Nejjednodušším způsobem, jak kvalitu bydlení vyjádřit, je zjistit názory obyvatel na spokojenost s bydlením. Na sídlišti Ďáblice takový průzkum proběhl v roce 2018. Zrealizoval ho Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy ve spolupráci se spolkem Krásné Kobylisy.

Celková spokojenost s bydlením na sídlišti (životem v lokalitě) je hodnocena velmi pozitivně. Téměř
81 % obyvatel je alespoň částečně spokojeno a pouze 5 % obyvatel deklaruje celkovou nespokojenost s bydlením v lokalitě.
Je to hodně nebo málo? Celkově se dá říct, že obdobná úroveň spokojenosti s bydlením je v průměru v hl. m. Praze, takže sídliště se v tomto ohledu nijak zásadně neodlišuje.

Spokojenost obyvatel s bydlením na sídlišti (2018)

Co je ale specifické, jsou hlavní důvody spokojenosti s bydlením na sídlišti. Mezi klíčové důvody spokojenosti s bydlením na sídlišti Ďáblice patří (v tomto pořadí):

  1. Spokojenost s velikostí bytu
  2. Spokojenost s kvalitou bytu/domu
  3. Dostupnost občanského vybavení
  4. Intenzita sociálních vazeb v rámci lokality
  5. Dostupnost parku a přírody k rekreaci
  6. Vzdělání

Nejsilnější důvody spokojenosti s bydlením se váží k bytu a domu. Spokojenost s velikostí bytu odráží především soulad velikosti bytu s velikostí a potřebami dané domácnosti. Kvalita bytu/domu jako důvod spojenosti s bydlení souvisí bezprostředně s mírou rekonstrukcí domů a bytů, která je na sídlišti Ďáblice, v porovnání s ostatními pražskými sídlišti, vysoká.

Další důvody spokojenosti s bydlením se týkají fyzického prostředí sídliště. Dostupnost (vzdálenost od místa bydlení) občanského vybavení (služby pro nákup běžného spotřebního zboží, mateřské školy, základní školy, zdravotnických zařízení a kulturních zařízení) stejně jako dostupnost parku mezi domy a přírodních ploch pro rekreaci zvyšují také spokojenost s bydlením.

Mezi důvody spokojenosti s bydlením patří i sociální prostředí sídliště. Větší intenzita vazeb (počet známých) mezi místními obyvateli přispívá ke spokojenosti s bydlením.

Nedá se pominout, že na hodnocení spokojenosti mají vliv i charakteristiky samotných hodnotících obyvatel. Na sídlišti Ďáblice jsou ale spokojení s bydlením obyvatelé bez ohledu na věku, pohlavní nebo občanství.  Spokojenější jsou pouze obyvatelé s vyšším vzděláním.

Zdroj:    Fiala a kol.: Sociodemografická studie sídliště Ďáblice, VŠE Praha, 2019. 

Kdo bude na sídlišti bydlet za 20 let?

Obyvatelstvo dnešního sídliště Ďáblice je velmi staré (více jak třetina je ve věku na 65 let), což je způsobeno tím, že silná první generace obyvatel (ročníky narození zhruba 1941–1950) se na sídlišti usadila a dospěla do seniorského věku. Je to jedna z typických fází demografického vývoje sídlišť (a hromadně osídlených celků obecně), ve které se rovněž odráží to, že značná část potomků této generace ze sídliště odešla z důvodu uspokojení vlastních nároků na bydlení.

V následujících dvou desetiletích sídliště projde výraznou generační obměnou. Většina obyvatel první generace ho opustí, čímž se postupně uvolní zhruba polovina současného bytového fondu. Ten obsadí mladší lidé. Jako pravděpodobné experti označují dva scénáře. Za nejpravděpodobnější je dnes označován stabilní scénář budoucího vývoje.

1. Stabilní scénář předpokládá, že se sídliště Ďáblice stane atraktivnějším místem pro život rodin s dětmi než dnes a obyvatelé budou na sídlišti trávit významnější část svého života.

Vnějším předpokladem pro takový vývoj je situace na trhu s bydlením v Praze a okolí, kdy se cenová dostupnost alternativ bydlení v sídlištní zástavbě se nijak dramaticky nezlepší. Sídliště Ďáblice si udrží atraktivitu svého prostředí, a to jak dalším zlepšením stavu bytového a domovního fondu, tak investicemi do veřejného prostoru sídliště, veřejné vybavenosti a infrastruktury pro dopravu v klidu.

Převážně pozitivní vztah obyvatel k lokalitě se nebude oslabovat. Podpoří ho i posun obecného vnímání lepších sídlišť jako plnohodnotné možnosti městského bydlení – „bydlení v parku“. Sídliště Ďáblice si udrží relativně vysoký podíl vlastnického a družstevního bydlení. Ceny bude držet poptávka zejména po větších rodinných bytech. Lepší vnímání relativní kvality bydlení na sídlišti se projeví menší tendencí k opouštění sídliště. Naopak do uvolněných bytů se budou stěhovat ve větší míře rodiny s dětmi a mladé páry budou více zakládat na sídlišti rodiny. 

Stabilní varianta prognózy vývoje by přinesla setrvalý nárůst obyvatelstva, v důsledku čehož se předpokládá v roce 2037 počet obyvatel o 11,1 % vyšší než dnes (16,9 tisíc). Největší nárůsty se dají čekat u dětí ve věku 0–14 let, mládeže ve věku 15–24 let a mladých lidí ve věku 25–34 let. Největší úbytek zaznamená věková skupina seniorů nad 65 let.

2. Podle nestabilního scénáře se sídliště stane atraktivnějším místem pro bydlení osamostatňujících se mladých lidí, kteří ho budou považovat za vhodné místo pro startovní bydlení. Obyvatelé budou na sídlišti trávit relativně kratší část svého života.

Vnějším předpokladem pro takový vývoj je situace na trhu s bydlením, kdy cenová dostupnost bydlení v Praze a okolí se bude zlepšovat. Sídliště Ďáblice si zcela neudrží atraktivitu svého prostředí. Stav bytového a domovního fondu bude těžit převážně z v minulosti realizovaných generálních oprav. Veřejný prostor sídliště se nedočká zásadnějších investic, veřejná vybavenost nebude zcela adekvátní struktuře obyvatel, kteří budou služby vyhledávat mimo lokalitu sídliště.

Vztah místních obyvatel k lokalitě se bude oslabovat. Vlastníci bytů budou byt na sídlišti častěji využívat jako investiční k pronájmu, což se projeví v menší ochotě podílet se na správě domů a investicích do domovního a bytového fondu. Výrazně tak vzroste podíl obyvatel, kteří budou bydlet v nájmu a setrvávat na sídlišti relativně kratší dobu. Větší poptávka bude po menších a levnějších bytech nebo po spolubydlení ve větších bytech. Ceny bydlení na sídlišti se nebudou nijak výrazně lišit od cen v jiné sídlištní zástavbě. Horší vnímání relativní kvality bydlení na sídlišti Ďáblice a větší dostupnost alternativ bydlení se projeví větší tendencí k opouštění sídliště. Uvolněné byty budou lákat zejména mladé páry, singles nebo lidé sdílející bydlení v nájmu, a to solidním standardem bydlení za přijatelnou cenu a dobrou dostupností do města. Mladé páry budou ale více odkládat založení rodiny na dobu, kdy se odstěhují ze sídliště do kvalitnějšího bydlení.

Podle nestabilní varianty prognózy se předvídá v dlouhodobém výhledu do roku 2037 nárůst obyvatel sídliště o 1,6 % (na 15,5 tisíce). Zatímco u dětí ve věku 0–14 let se počet téměř nezmění, k nárůstu dojde u mládeže ve věku 15–24 let a mladých lidí ve věku 25–34 let. Největší úbytek zaznamená věková skupina seniorů nad 65 let. Výrazněji oproti dnešku také oslabí věková skupina 35–49 let, a to nejen v důsledku stárnutí silných ročníků ze 70. let, ale i většího vystěhovávání.

Počet obyvatel sídliště Ďáblice podle věku a variant prognózy

Dopad případné nové výstavby na sídlišti by závisel na řadě dnes neznámých parametrů. Podle modelového příkladu by nová výstavba v rozsahu 700 bytových jednotek dokončených v roce 2020 do sedmi let na sídliště přivedla dalších 1,5 tisíce obyvatel a v budoucí populaci sídliště se projevila výrazným nárůstem zejména u dětí do 15 let (až o 1/3) a osob v produktivního věku 25–49 let (až o 1/5) oproti oběma základním variantám vývoje. V počátečních letech po osídlení nových bytů by to vedlo ke zrychlení omlazování sídliště, ale následně by stárnutí obyvatel nových bytů brzdilo omlazování sídliště jako celku.

Podobně rozsáhlé jednorázové a místně koncentrované stavební akce vytvářejí další nerovnováhy v jednotlivých částech sídliště. Skokový nárůst počtu mladých obyvatel v produktivním věku a jejich dětí zvyšuje lokální poptávku po veřejných službách (školy, školky) a nároky na dopravní infrastrukturu.  

Zdroj:    Fiala a kol.: Sociodemografická studie sídliště Ďáblice, VŠE Praha, 2019.