Kdo se dnes stěhuje na sídliště a proč?

Obyvatelstvo sídliště Ďáblice se neustále proměňuje nejen přirozeným způsobem (rozením dětí, umíráním), ale také stěhováním. To, kdo se na sídliště přistěhuje, kdo se odstěhuje a kdo setrvá, ovlivní budoucí podobu sídliště výrazným způsobem. Kdo jsou tedy noví obyvatelé?

Na sídliště přicházejí v převážné většině mladí lidé (ve věku 20–44 let s dětmi předškolního nebo 1. stupně školního věku). Jsou to lidé v průměru vzdělanější než „starousedlíci“, což je obecně dáno tím, že každá nová generace obyvatel je vzdělanější než předchozí. Tito mladí lidé obsazují byty, které se uvolnily po zemřelých a vystěhovalých obyvatelích. Dá se říci, že do uvolněných bytů směřují dvě skupiny domácností: 1) domácnosti jednotlivců nebo párů (bez dětí) a 2) rodiny s dětmi nebo záměrem si děti pořídit. Tyto dvě skupiny mají odlišné motivy příchodu na sídliště a také odlišný vztah k bydlení na sídlišti.

Důvody přistěhování domácností na sídliště Ďáblice

Domácnosti s dětmi:

Domácnosti bez dětí:

Pozn. přistěhovalí v letech 2008-2018

Domácnosti bez dětí motivuje k příchodu na sídliště získání samostatného bydlení, které považují bydlení za startovní/provizorní. Většinou směřují tyto domácnosti do bydlení v nájemním nebo podnájemním vztahu. Hlavním důvodem přistěhování je dostupná cena bydlení při vyhovující velikosti bytu.

Pro domácnosti s dětmi, které se přistěhovaly v posledních deseti letech se záměrem založit nebo rozšířit svou rodinu, byly hlavními důvody příchodu ty spojené s kvalitou obytného prostředí, především parková úprava prostředí mezi domy, velikost a kvalita bytu a dostupnost občanského vybavení. Cena bydlení hrála výrazně menší roli než u domácností bez dětí. Domácnosti s dětmi se stávaly převážně vlastníky bytů, byly větší (početnější) a navíc se dále rozrůstaly o další členy.

Je tak zřejmé, že atraktivita sídliště Ďáblice je u hlavního proudu nových obyvatel (vlastníků) spojena především s kvalitou bydlení, ať už se jedná o stav bytů a domů nebo prostředí sídliště (park, občanské vybavení) a méně s dostupnou cenou.

Zdroj:    Fiala a kol.: Sociodemografická studie sídliště Ďáblice, VŠE Praha, 2019.

Kdy žilo na sídlišti nejvíc obyvatel?

Výstavba sídliště Ďáblice byla zahájena v roce 1968. Do prvních dokončených domů se obyvatelé nastěhovali už v roce 1970. Většina bytových domů a občanského vybavení byla pak dokončena do roku 1975.

Na sídliště stěhovaly převážně mladé rodiny v prvních fázích rodinného cyklu (malými dětmi nebo se záměrem si děti brzy po nastěhování pořídit), na čemž měla zásluhu tehdejší bytová politika, která preferovala mladou pracovní sílu pro hospodářství, rodiny s dětmi a rodinné domácnosti proti nerodinným a zvláště domácnostem jednotlivců v situaci nedostatku bytů.

V druhé polovině 70. let tak na sídlišti vytvořily dvě silné generace obyvatel – rodičů (ročníky narození zhruba 1941–1950) a dětí narozených v letech 1968–1976. Právě v této době mělo sídliště nejvíce obyvatel.

Podle sčítání lidu v roce 1980 žilo na sídlišti (jak bývá nejčastěji chápáno jako území mezi ulicemi Čumpelíkova, Střelničná, Ďáblická a jižní hranicí Ďáblického háje) celkem 22 254 osob.

Současné sídliště více než 15 tisíc obyvatel. Výrazný pokles obyvatel má řadu příčin. Tou nejvýznamnější je prostá skutečnost, že dětská generace obyvatel, narozená v úzkém rozpětí let, hromadně dospěla a opustila své rodiče s cílem se osamostatnit. Sídliště tak zároveň rychle zestárlo, protože generace rodičů na sídlišti převážně setrvala do dnešních dnů.

Zdroj:    Fiala a kol.: Sociodemografická studie sídliště Ďáblice, VŠE Praha, 2019.

Proč se sídliště v Kobylisích jmenuje Ďáblice?

Sídliště Ďáblice vzniklo jako součást rozsáhlého projektu Severního Města ze 60. let minulého století. Souměstí Prosek, Ďáblice, Kobylisy a Bohnice mělo zajistit bydlení celkem pro 120 tisíc nových obyvatel.

Název Ďáblice sídliště získalo v rámci projektu Severního Města k odlišení výstavby v západní a východní části katastru Kobylis. V západní části již existovalo sídliště z let 1947–48 (Kobylisy I) a bylo plánováno další (Kobylisy II). Hranice tehdejšího katastru Kobylisy ležela jižněji než dnes, a tak ve východní části byla výstavba sídliště (Ďáblice) naplánována s přesahem do katastru Ďáblic.

Hranice katastrálního území Kobylisy v letech 1961 a 2011

Pozn. modrá – hranice 1961, červená – hranice 2011

Dnešní sídliště Ďáblice tak, jak bývá nejčastěji chápáno (území mezi ulicemi Čumpelíkova, Střelničná, Ďáblická a jižní hranicí Ďáblického háje), se celé nachází v katastru Kobylisy.

Sídliště Ďáblice a městská část Praha – Ďáblice

Zdroj: http://www.arcgis.com

Sídliště Ďáblice tedy dnes neleží v Ďáblicích, které jsou samostatnou městkou částí Prahy vzniklou na půdorysu katastru původní obce Ďáblice.

Praha developerem? IPR vyhledává prostor pro vlastní bytovou výstavbu.

Podle článku na serveru Aktuálně (12. dubna 2019) chce Pražský magistrát aktivně vstoupit do bytové výstavby. To má zajistit Městský developer, tedy nové oddělení, které aktuálně vzniká v pražském Institutu plánování a rozvoje (IPR).

„Zkusím to popsat na ideálním stavu, tedy na poměrně velkém pozemku.“ říká radní pro územní rozvoj Petr Hlaváček (TOP 09). „Když to zjednoduším – řekne, že tady musí být náměstí, tady škola a tady jeden, druhý a tady třetí blok bytových domů a mezi nimi ulice a zeleň. Rozparceluje, kde je veřejný a kde soukromý zájem,“

V uvedeném článku je i orientační mapka, bohužel ve velmi špatném rozlišení, ze které vyplývá, že tři tyto vytypované prostory jsou na sídlišti Ďáblice!

E15: Investoři skoupí až polovinu novostaveb

V ekonomickém deníku E15 vyšla 9. dubna tato analýza, ze které vyplývá, že přibližně polovinu bytů v novostavbách skoupí spekulanti, kteří tyto byty dále používají ke krátkodobým (AirBnB apod.) nebo dlouhodobým pronájmům. Často se jedná o zahraniční investory bez jakéhokoliv vztahu k místu, pro které se jedná jen o obchodní příležitost, jejich poptávka však významně zvyšuje ceny.

Analýza značně nabourává obvyklý argument pro zahušťování sídliště: „Lidé někde přece potřebují bydlet“. Tlak na výstavbu je diktován především poptávkou spekulantů, ne potřebou „obyčejných lidí“ někde bydlet.

Obyvatelé (prý) o žádnou zeleň nepřijdou…

Aspoň to tvrdí ředitel IPR Ing. Boháč v televizním pořadu ČT – Studio 6, odvysílaném 26. března 2019 dopoledne.

Několik dobrovolníků si dalo tu práci a spočítali všechny stromy (silnější než 15 cm, žádné drobné), které by byly výstavbou zničeny, a udělali jejich seznam. Jedná se o téměř 500 vzrostlých stromů!

I botanický laik vidí, že tuto zeleň nemůže nahradit pár sukulentů na zelených střechách (které jsou navíc nevymahatelné a o jejich údržbě si netřeba dělat iluze). Tvrzení Ing. Boháče ve zmíněném pořadu tedy lze úspěšně zpochybnit.

Rekapitulace ke 30. 3. 2019

Připomínky k územní studii sídliště Ďáblice je možné nově podávat do 31.5.2019 (původní termín odevzdání studie pořizovateli byl již 15.3.!). Určitě této možnosti využijte! Nejjednodušší způsob je využít formulář k zadávání připomínek na stránkách IPR – sídliště Ďáblice.

Zastupitelstvo MČ Praha 8 a Zastupitelstvo HMP, mj. díky aktivní a velké účasti obyvatel, aktuálně podpořilo zájem obyvatel sídliště Ďáblice následujícími usneseními:

Jakým způsobem budou usnesení naplněna a do jaké míry bude skutečně dosaženo zájmů obyvatel sídliště Ďáblice, záleží na postoji a aktivitách:

Zastupitelstva a rady MČ Praha 8 – na základě dosavadního vývoje je zřejmé, že zastupitelstvo a rada MČ Praha 8 znají zájmy obyvatel sídliště a aktivně se podílí na jejich prosazování i mimo zmíněné usnesení. Nové informace ale nikdy neškodí – další zasedání zastupitelstva je 12.6.2018.

Zastupitelstva a rady HMP (Hlavního města Prahy) – tyto orgány je třeba stále informovat a potřeby obyvatel aktivně připomínat a vysvětlovat. Využijte různé komunikační kanály a také účast na zasedání zastupitelstva HMP (ať již aktivní interpelace či fyzická účast a podpora interpelujících spoluobyvatel) – další zasedání zastupitelstva je dne 25.4.2019 – prosíme, přidejte se, je to velmi důležité. Rezervujte si svůj čas v předstihu a přijďte na dobu interpelací 12:30 – 13:15 hod. Ideálně nás o tom informujte na krasne.kobylisy@seznam.cz

UZRu (Odbor územního rozvoje Magistrátu hlavního města Prahy) – je pořizovatelem územní studie, vyhotovuje zadání a zodpovídá za to, že bude dosaženo stanovených cílů územní studie. Je třeba potřeby obyvatel připomínat a vysvětlovat. Využijte různé komunikační kanály.

IPRu (Institut pro plánování a rozvoj Prahy) – je zpracovatel územní studie, který má zajistit odborné vypracování studie v souladu se zadáním. Je třeba potřeby obyvatel připomínat a vysvětlovat. Využijte různé komunikační kanály. Připomínkujte územní studii!

Dalších orgánů státní správy a samosprávy, např. také parlament, senát, ministerstva, atd. Je třeba potřeby obyvatel připomínat a vysvětlovat. Využijte různé komunikační kanály a kontaktujte je.

Médií – Je třeba potřeby obyvatel připomínat a vysvětlovat. Média téma zprostředkovaně připomínají ostatním orgánům a institucím či vyžadují jejich aktivní vyjádření, tím také povědomí o tématu šíří dále. Využijte různé komunikační kanály a média kontaktujte.

Odborníků (architekti, urbanisté, sociologové, demografové, antropologové, další odborní experti, atd.)- Je třeba potřeby obyvatel připomínat a vysvětlovat. Odborníci zaujímají k tématu odborné postoje a diskutují na odborné půdě. Tím povědomí o tématu šíří dále a téma připomínají orgánům, institucím, médiím. Využijte různé komunikační kanály a kontaktujte je.

Obyvatel jiných oblastí, řešící obdobné téma. Využijte různé komunikační kanály a kontaktujte je. Sbírejte zkušenosti, sdílejte informace.

Jen obyvatelé, kteří aktivně hájí své zájmy, mohou skutečně dosáhnout jejich naplnění!

Chcete pomoci? Máte konkrétní představu nebo naopak nevíte jak do toho. Kontaktujte nás na krasne.kobylisy@seznam.cz a my se Vám obratem ozveme.

SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ ZÁSTUPCŮ SVJ/BD SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE

Zástupci SVJ/BD ze sídliště Ďáblice přijali společné prohlášení (celý text ke stažení zde) s požadavky na úpravu územní studie, ze kterého zde citujeme hlavní body:

 1. Zachovat charakter modernistické zástavby sídliště Ďáblice a hmotovou kompozici, pro kterou je typické střídání nízkopodlažních objektů občanské vybavenosti a veřejných prostranství v lidském měřítku v kontrastu s okolními vysokými obytnými domy zasazenými do parkově upravené zeleně.
 2. Zavést výškovou regulaci vycházející ze současného stavu.
 3. Zavést regulaci funkcí v území vycházející ze současného stavu.
 4. Neomezovat plochy pro veřejné vybavení. Zachovat stávající veřejnou vybavenost a zajistit její doplnění.
 5. Zachovat zelené plochy.
 6. Posílit lokální polycentrickou strukturu sídliště (okrskové rozvržení
  sídliště) zlepšením dostupnosti obchodů/obchodních center v docházkové vzdálenosti od bydliště.
 7. Posílit infrastrukturu dopravy v klidu v souladu s očekávanými trendy (elektro mobilita, růst vybavenosti domácností automobily).
 8. Nerozšiřovat obytnou funkci v území. Neumisťovat další bytové domy.
 9. Revize pěších cest a cyklotras.
 10. Neumisťovat žádné další nové budovy na sídlišti a jeho přilehlém okolí.