Slovo úvodem

Při výstavbě našeho sídliště měla parkovou zeleň na starosti Ing. Z. Buriánková. V realizovaném projektu uplatnila mj. princip skupinové výsadby stromů a keřů.    Mezi remízky s rozmanitými domácími i cizokrajnými dřevinami ponechala volné, snadno obhospodařovatelné travnaté plochy. Protože se však mechanizmy vyvíjejí a jsou stále šikovnější, bylo možné v minulých letech vysadit u nás mnoho nových dřevin.
Druhově je sídlištní zeleň velmi bohatá, je to vlastně docela zajímavé arboretum. Jehličnany jsou v parku zastoupeny téměř všemi rody, které u nás rostou. Vyjmenujme si alespoň nejzajímavější druhy: borovice Jeffreyova a b. pokroucená, jedle bělokorá, ojíněná, korejská a kavkazská, smrk sivý a omorika, jedlovec kanadský, duglaska tisolistá, cypřišek Lawsonův a různé jalovce, které jsou zde zastoupeny především svými prostorovými kultivary.
Nejatraktivnějším listnáčem na sídlišti je od počátku zcela jistě liliovník tulipánokvětý. Určitě nás ale zaujmou i další druhy, jako např. jinan (gingo), sakura, ořešák černý, mahalebka, střemcha, platan, katalpa, bříza papírovitá, kaštanovník, lípa řapíkatá, osika, jíva, hlošina, svitel, atd. A najdeme zde také tvarové či barevné šlechtěnce nám dobře známých stromů jako jsou javor mléč nebo jasan ztepilý.
Bohatě je zde zastoupeno i spodní patro, tedy keře: cesmína, dřišťál, vajgela, kolkvície, tavola, tavolník, pustoryl, trojpuk, brslen, kdoulovec, třezalka, kalina a další. Řada z nich je tady opět prezentována svými kultivary.
Na sídlišti máme i jeden památný strom. Je to dub letní, který roste 30 m od věžového domu Kyselova 2. Na obvodě jsem mu naměřil 410 cm, šplhá se do výše přes 20 metrů a jeho stáří odhaduji na 200 let.
V blízké budoucnosti bude na webu Krasných Kobylis vycházet v sekci Zelená divize série článků, nazvaná Stromy okolo nás. V nich se budu snažit seznámit vás, milé čtenářky a vážení čtenáři, s dendrologickými detaily a dalšími zajímavostmi, vztahujícími se k u nás rostoucím dřevinám. Věřím, že alespoň někoho z Vás zaujmou.

Karel Pinkas

Jako první se  můžete v lednu těšit právě na nejatraktivnější liliovník tulipánokvětý.