Kdo bude na sídlišti bydlet za 20 let?

Obyvatelstvo dnešního sídliště Ďáblice je velmi staré (více jak třetina je ve věku na 65 let), což je způsobeno tím, že silná první generace obyvatel (ročníky narození zhruba 1941–1950) se na sídlišti usadila a dospěla do seniorského věku. Je to jedna z typických fází demografického vývoje sídlišť (a hromadně osídlených celků obecně), ve které se rovněž odráží to, že značná část potomků této generace ze sídliště odešla z důvodu uspokojení vlastních nároků na bydlení.

V následujících dvou desetiletích sídliště projde výraznou generační obměnou. Většina obyvatel první generace ho opustí, čímž se postupně uvolní zhruba polovina současného bytového fondu. Ten obsadí mladší lidé. Jako pravděpodobné experti označují dva scénáře. Za nejpravděpodobnější je dnes označován stabilní scénář budoucího vývoje.

1. Stabilní scénář předpokládá, že se sídliště Ďáblice stane atraktivnějším místem pro život rodin s dětmi než dnes a obyvatelé budou na sídlišti trávit významnější část svého života.

Vnějším předpokladem pro takový vývoj je situace na trhu s bydlením v Praze a okolí, kdy se cenová dostupnost alternativ bydlení v sídlištní zástavbě se nijak dramaticky nezlepší. Sídliště Ďáblice si udrží atraktivitu svého prostředí, a to jak dalším zlepšením stavu bytového a domovního fondu, tak investicemi do veřejného prostoru sídliště, veřejné vybavenosti a infrastruktury pro dopravu v klidu.

Převážně pozitivní vztah obyvatel k lokalitě se nebude oslabovat. Podpoří ho i posun obecného vnímání lepších sídlišť jako plnohodnotné možnosti městského bydlení – „bydlení v parku“. Sídliště Ďáblice si udrží relativně vysoký podíl vlastnického a družstevního bydlení. Ceny bude držet poptávka zejména po větších rodinných bytech. Lepší vnímání relativní kvality bydlení na sídlišti se projeví menší tendencí k opouštění sídliště. Naopak do uvolněných bytů se budou stěhovat ve větší míře rodiny s dětmi a mladé páry budou více zakládat na sídlišti rodiny. 

Stabilní varianta prognózy vývoje by přinesla setrvalý nárůst obyvatelstva, v důsledku čehož se předpokládá v roce 2037 počet obyvatel o 11,1 % vyšší než dnes (16,9 tisíc). Největší nárůsty se dají čekat u dětí ve věku 0–14 let, mládeže ve věku 15–24 let a mladých lidí ve věku 25–34 let. Největší úbytek zaznamená věková skupina seniorů nad 65 let.

2. Podle nestabilního scénáře se sídliště stane atraktivnějším místem pro bydlení osamostatňujících se mladých lidí, kteří ho budou považovat za vhodné místo pro startovní bydlení. Obyvatelé budou na sídlišti trávit relativně kratší část svého života.

Vnějším předpokladem pro takový vývoj je situace na trhu s bydlením, kdy cenová dostupnost bydlení v Praze a okolí se bude zlepšovat. Sídliště Ďáblice si zcela neudrží atraktivitu svého prostředí. Stav bytového a domovního fondu bude těžit převážně z v minulosti realizovaných generálních oprav. Veřejný prostor sídliště se nedočká zásadnějších investic, veřejná vybavenost nebude zcela adekvátní struktuře obyvatel, kteří budou služby vyhledávat mimo lokalitu sídliště.

Vztah místních obyvatel k lokalitě se bude oslabovat. Vlastníci bytů budou byt na sídlišti častěji využívat jako investiční k pronájmu, což se projeví v menší ochotě podílet se na správě domů a investicích do domovního a bytového fondu. Výrazně tak vzroste podíl obyvatel, kteří budou bydlet v nájmu a setrvávat na sídlišti relativně kratší dobu. Větší poptávka bude po menších a levnějších bytech nebo po spolubydlení ve větších bytech. Ceny bydlení na sídlišti se nebudou nijak výrazně lišit od cen v jiné sídlištní zástavbě. Horší vnímání relativní kvality bydlení na sídlišti Ďáblice a větší dostupnost alternativ bydlení se projeví větší tendencí k opouštění sídliště. Uvolněné byty budou lákat zejména mladé páry, singles nebo lidé sdílející bydlení v nájmu, a to solidním standardem bydlení za přijatelnou cenu a dobrou dostupností do města. Mladé páry budou ale více odkládat založení rodiny na dobu, kdy se odstěhují ze sídliště do kvalitnějšího bydlení.

Podle nestabilní varianty prognózy se předvídá v dlouhodobém výhledu do roku 2037 nárůst obyvatel sídliště o 1,6 % (na 15,5 tisíce). Zatímco u dětí ve věku 0–14 let se počet téměř nezmění, k nárůstu dojde u mládeže ve věku 15–24 let a mladých lidí ve věku 25–34 let. Největší úbytek zaznamená věková skupina seniorů nad 65 let. Výrazněji oproti dnešku také oslabí věková skupina 35–49 let, a to nejen v důsledku stárnutí silných ročníků ze 70. let, ale i většího vystěhovávání.

Počet obyvatel sídliště Ďáblice podle věku a variant prognózy

Dopad případné nové výstavby na sídlišti by závisel na řadě dnes neznámých parametrů. Podle modelového příkladu by nová výstavba v rozsahu 700 bytových jednotek dokončených v roce 2020 do sedmi let na sídliště přivedla dalších 1,5 tisíce obyvatel a v budoucí populaci sídliště se projevila výrazným nárůstem zejména u dětí do 15 let (až o 1/3) a osob v produktivního věku 25–49 let (až o 1/5) oproti oběma základním variantám vývoje. V počátečních letech po osídlení nových bytů by to vedlo ke zrychlení omlazování sídliště, ale následně by stárnutí obyvatel nových bytů brzdilo omlazování sídliště jako celku.

Podobně rozsáhlé jednorázové a místně koncentrované stavební akce vytvářejí další nerovnováhy v jednotlivých částech sídliště. Skokový nárůst počtu mladých obyvatel v produktivním věku a jejich dětí zvyšuje lokální poptávku po veřejných službách (školy, školky) a nároky na dopravní infrastrukturu.  

Zdroj:    Fiala a kol.: Sociodemografická studie sídliště Ďáblice, VŠE Praha, 2019.